Panasonic

Panasonic日本知名、享誉全球的家电制造商, 在台湾秉持着「日本同步,品味生活」品牌主张, 以先进的日本技术提供顾客,节能、健康、智慧的产品, 努力实践A better life,A better world的企业目标。

  • 营业时间:

    周一 ~ 周日 11:00 ~ 闭店

  • 客服电话: (02)2722-3810